เชียงรายคอมพิวเตอร์

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ อำภอเมือง เชียงราย

 เทศบาลตำบลบ้านดู่ 

ตำบลรอบเวียง 

ตำบลห้วยชมภู 

ตำบลแม่ข้าวต้ม 

ตำบลแม่ยาว 

ตำบลป่าอ้อดอนชัย 

ตำบลท่าสาย 

ตำบลดอยฮาง 

ตำบลท่าสุด 

ตำบลแม่กรณ์ 

ตำบลดอยลาน 

ตำบลนางแล 

ตำบลริมกก 

ตำบลห้วยสัก 

ตำบลสันทราย 

เทศบาลนครเชียงราย 

พื้นที่ให้บริการ อำเภอเวียงชัย

เทศบาลตำบลเวียงชัย 

 ตำบลเวียงชัย 

 ตำบลเวียงเหนือ 

 ตำบลดอนศิลา 

 ตำบลเมืองชุม 

 ตำบลผางาม